Zapytanie ofertowe

  FunUn

Rzeszów, 12.11.2013 r.

 

 Zapytanie ofertowe na realizację projektu

„Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa METALL-EXPRES poprzez wdrożenie systemu B2B do realizacji procesów biznesowych drogą elektroniczną”

(dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B)

 

 

 1. Zamawiający:

 

Metall – Expres Sp. z o.o.

35 – 234 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14

REGON: 691752963

NIP: 5170049433

tel.: 17 860 34 00, 17 860 34 01

Strona internetowa: http://www.metallexpres.pl/

e-mail: biuro@metallexpres.pl  

 

Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:

Robert Żak – Wiceprezes Zarządu

tel.: 507 – 116 – 631

e-mail: r.zak@metallexpres.pl          

 1. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna zawierać poniżej wymienione elementy:

ü  Dane teleadresowe firmy wraz ze wskazaną osobą do kontaktu w sprawie oferty (wraz
z numerem telefonu i e-mailem osoby kontaktowej), numer NIP oraz REGON-em firmy;

ü  Propozycję całkowitej ceny netto, wraz z rozbiciem na poszczególne etapy wchodzące
w skład realizacji przedmiotowego projektu;

ü  Oferta powinna składać się z tabelarycznego przedstawienia wyceny prac wyszczególnionych
w załączniku nr 1 (wersja elektroniczna załącznika do pobrania na stronie internetowej: http://www.metallexpres.pl/ )

ü  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

ü  Termin ważności oferty;

 1. Sposób składania ofert

Oferty należy składać (za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście) w nieprzekraczalnym terminie do 26.11.2013 roku do godziny 15:30, pod adresem: 35 – 234 Rzeszów, ul. Siemieńskiego 14.

 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym kryterium oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w kryterium:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium

Liczba punktów

(waga)

Sposób weryfikacji

 

Cena

100

W kryterium Cena maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę. Liczba punktów dla każdej następnej oferty zostanie obliczona w następujący sposób:                    

                                         cena najniższa

Liczba punktów = —————————— x 100

                                   cena oferty ocenianej

Do wyliczenia punktów zostanie przyjęta zawarta
w formularzu ofertowym cena netto, wyliczona
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. METALL – EXPRES Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo: swobodnego wyboru oferty, wyboru oferty w ograniczonym zakresie, zamknięcia procedury bez wyboru Oferenta
  i bez podania przyczyny oraz negocjacji ze wszystkimi Oferentami.
 2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze oferty wskaże termin i miejsce podpisania umowy Wykonawcy, którego oferta została wybrana. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w siedzibie METALL – EXPRES Sp. z o.o.
 3. Opis zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

Podpis wystawiającego zapytanie ofertowe

 

 

 

 

Rzeszów, 12 listopada 2013 r.

Nazwa podmiotu składającego ofertę:

 

Adres podmiotu:

 

Osoba do kontaktu:

 

Termin ważności oferty:

 

 

Cena netto za poniższy zakres:

 

    

Załącznik nr 1

Opis zamówienia

I

(01.12.2013 – 31.03.2014)

Opracowanie analizy przedwdrożeniowej w ramach której zostaną wykonane następujące prace: analiza procesów biznesowych firmy ME, przygotowanie projektu konfiguracji innowacyjnego systemu B2B oraz opracowanie założeń funkcjonalnych platformy B2B oraz założenia do konfiguracji z zakupionymi modułami – max. 115 godz.

Serwer z osprzętem – 1 kpl.

Przykładowa konfiguracja (parametry minimalne)

HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2630 2.3GHz 6-core 2P 16GB-R P420i Hot Plug SFF 460W

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (1333MHz) LV Registered (for Gen8)

HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit – G8

MS Windows Server 2012 Standard ROK (DVD) x64 PL, EN, RUS, CZ

Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish, 1pk

Oprogramowanie serwerowe i bazodanowe wraz z usługa konfiguracji – 1 kpl.

 

Specyfikacja:

Oprogramowanie serwerowe – (MS Windows Server 2012 Standard ROK (DVD) x64 PL, EN, RUS, CZ ; Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish- dla 6 użytkowników). Oprogramowanie bazodanowe Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License 1 Client; Microsoft® SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License – per User- dla 30 użytkowników

Licencja systemu ERP (CDN XL) do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych – BI moduł serwerowy – 1 szt.

 

Specyfikacja:

-BI moduł serwerowy – 1 szt.

II

(01.04.2014 – 30.09.2014)

 

Wdrożenie i konfiguracja systemu ERP – CDN XL – moduł serwerowy BI, do realizacji zewnętrznych procesów biznesowych – max. 42 dni

Aplikacja umożliwiająca przesyłanie danych z wykorzystaniem standardowych formatów komunikatu EDI wraz z instalacja – 1 kpl.

Licencja B2B oparta na WWW – max. 184 godz.

Usługi doradcze – wdrożenie platformy B2B polegającej na dostosowaniu, konfiguracji oraz testach działania – max. 115 godz.

Doradztwa techniczno – informatycznego podczas uruchomienia platformy B2B w tym audyt bezpieczeństwa – max. 9 dni

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu i późniejszej obsługi wdrożonego rozwiązania – platforma B2B – max. 7 dni

 

Informacja: podając oszacowanie potrzebne do wyliczenia kwoty poszczególnych wydatków, przy jednostce miary dzień należy podać oszacowanie za cały roboczodzień. Oszacowanie należy podać również dla zaangażowania w prace dwóch konsultantów.

Poniżej znajdują się opisy (fragmenty z Biznes Planu) dotyczące wyżej wymienionych prac, które będą realizowane w ramach przedmiotowego projektu oraz opisy dotyczące funkcjonowania stworzonego innowacyjnego rozwiązania – platforma Business to Business.

Na podstawie poniższych fragmentów należy dokonać wyceny poszczególnych prac wchodzących w skład projektu.

Oferty należy przedkładać na wzorze: Załącznik nr 1 – Opis zamówienia. Wzór Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (do pobrania) znajduje się na stronie internetowej: http://www.metallexpres.pl/ .

 

Z poważaniem

 

 

 

 

 

 

 

6. Technologie stosowane w ramach projektu

Charakterystyka tworzonego systemu B2B (rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B)

Należy przedstawić ogólny opis tworzonego systemu(-ów) B2B. Opis powinien dotyczyć w szczególności informacji odnośnie sposobu komunikacji pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tworzonego rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B i wynikających stąd wymogów technologicznych po stronie Wnioskodawcy oraz przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą w oparciu o tworzony system B2B. Opis powinien umożliwić m.in. ocenę wykonalności technicznej części informatycznej projektu, stopnia skalowalności tworzonego sytemu B2B (w zakresie ograniczeń związanych z dołączaniem do systemu kolejnych procesów biznesowych, użytkowników po stronie Wnioskodawcy i jego partnerów biznesowych, itd.).

Opis:

Technologia informatyczna wdrażana w ramach projektu stanowi innowacyjność w skali firmy Metall – Expres zarówno pod kątem biznesowym (automatyzacja, ulepszenie i poprawa funkcjonowania procesów gospodarczych przedsiębiorstwa) jak i pod kątem technologicznym. W ramach projektu zostanie wdrożony system informatyczny klasy B2B oparty na standardzie WWW oraz aplikacja umożliwiająca przesyłanie danych z wykorzystaniem standardowych komunikatów EDI.

 

Planowany system B2B będzie polegał na tym, że zostanie stworzona platforma automatycznej wymiany danych. Najważniejszym aspektem komunikacji partnerów biznesowych będzie dostosowanie systemów informatycznych kooperujących firm w celu automatycznego przetwarzania i udostępniania danych. Wymogiem technologicznym dotyczącym współpracujących przedsiębiorstw, który będzie zapewniony w ramach niniejszej inwestycji, jest wdrożenie i precyzyjne skonfigurowanie oprogramowania do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa klasy ERP. Z tego powodu działaniami podejmowanymi w tej inwestycji jest zakup oraz implementacja wielu rozwiązań informatycznych, które przyczynią się do powstania systemu B2B.

Najistotniejszą zaletą systemu B2B jest rewolucyjna zmiana dotycząca funkcjonowania podstawowych procesów biznesowych. Chodzi tu przede wszystkim o wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Przekłada się to bezpośrednio na zyskowność, dynamiczny rozwój, zwiększenie przychodów ze sprzedaży oraz poprawę wizerunku Firmy (ze względu na stosowania nowoczesnych technologii). Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu działu handlowego i wykorzystaniu nowych kanałów komunikacji z partnerami biznesowymi. Ponadto, zautomatyzowany proces zamawiania umożliwi lepsze zarządzanie produktami (stanami magazynowymi), a co za tym idzie skróceniu ulegnie czasu dostawy i możliwość zamawiania on-line.

Wymogi technologiczne, które są związane z platformą B2B po stronie Wnioskodawcy, zostaną spełnione poprzez realizację poszczególnych działań wspomnianych w punkcie 5 niniejszego biznes planu. Natomiast partnerzy biznesowi również pokonają ewentualne ograniczenia techniczne i w ten sposób, wszelkie planowane procesy biznesowe w systemie B2B będą efektywnie funkcjonować. Zatem, wykonalność projektu pod względem technicznym będzie z całą pewnością zapewniona.

 

Warto tu przytoczyć fakt, że procesy biznesowe planowane do wdrożenia w systemie B2B, to:

– ofertowanie,

– zaopatrzenie (sprzedaż, zamówienia)

 

Skalowalność systemu B2B należy rozpatrywać w trzech aspektach. Po pierwsze, do platformy B2B będzie pełna możliwość dołączania nowych użytkowników, w postaci pracowników firmy METALL-EXPRES. Po drugie, kierownictwo nie planuje nowych procesów biznesowych. Po trzecie, w celu dalszego dynamicznego rozwoju Przedsiębiorstwa przewiduje się w miarę możliwości włączenie do systemu B2B następnych partnerów biznesowych.

Innowacyjność i efektywność technologii informatycznych

Należy opisać zakupywane lub planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązania informatyczne, pod kątem ich innowacyjności. Planowana w projekcie inwestycja musi prowadzić do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań informatycznych względem obecnie stosowanych rozwiązań na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, w tym względem rozwiązań stosowanych obecnie przez Wnioskodawcę do realizacji współpracy z partnerami biznesowymi objętymi projektem.

Opis powinien precyzować, czy i w jaki sposób planowane rozwiązania informatyczne, przeznaczone do automatyzacji procesów biznesowych między przedsiębiorcami, wniosą wartość dodaną w kontekście zakładanych celów projektu (np. doprowadzą do zwiększenia efektywności realizowanych procesów biznesowych) dzięki zastosowaniu technologii informatycznych.

W przypadku wniosku o dofinansowanie składanego przez koordynatora sieci kontrahentów opis powinien potwierdzać wartość dodaną płynącą z wdrażanych rozwiązań informatycznych w odniesieniu do działalności wszystkich uczestników sieci.

Opis:

W ramach niniejszej inwestycji planuje się zakup oraz wdrożenia bardzo wielu innowacyjnych rozwiązań informatycznych, które nie były dotychczas stosowane w spółce. Do tej pory Firma stosowała relatywnie proste oprogramowanie skierowane dla osób prowadzących działalność gospodarczą – były to programy związane z księgowością, kadrami i płacami, magazynem i sprzedażą oraz kosztorysami, związanymi z prowadzonymi projektami budowlanymi. Są to rozwiązania informatyczne, które – ze względu na swoje spore ograniczenia – nie pozwalały na efektywną współpracę z partnerami biznesowymi.

Planowane w niniejszej inwestycji działania będą pływać na znaczące podniesienie innowacyjności pod względem informatycznym, a poprzez to wzrośnie efektywność kooperacji. Poszczególne etapy projektu to:

-zostanie zakupiony serwer bazodanowy wraz z oprogramowaniem

 • -w ramach inwestycji zakupiony zostanie moduł: Business Intelligence (BI). Innowacyjność tego narzędzia informatycznego polega na tym, że jest to kompletny system do zarządzania wszystkimi procesami w firmie, obsługuje także raportowanie na poziomie szerszym niż tylko jedna firmowa baza danych. Na potrzeby tworzenia analiz w oparciu o większą liczbę baz danych została stworzona opcja Wieloźródłowości. Znajduje ona zastosowanie głównie w jednostkach o strukturze wielofirmowej, gdzie poszczególne firmy są ze sobą powiązane. Konsolidacja danych dotyczących różnych podmiotów nie wymaga nakładu dodatkowej pracy, ani wykorzystywania kosztownych i czasochłonnych analiz zewnętrznych. Wieloźródłowość pozwala łatwo tworzyć sumaryczne analizy dotyczące łącznych danych z obszaru sprzedaży wielu podmiotów, jak również analizy dla każdego podmiotu osobno. Innowacyjne rozwiązania modułu BI to m.in.:

o   możliwość rozsyłania raportów do adresatów poczty email – subskrypcja (Narzędzie to pozwala na wskazanie adresatów, którzy mają otrzymywać dany raport za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dzięki temu dostęp do aktualnych informacji mogą mieć pracownicy nie korzystający z systemu, a także inne osoby (np. partnerzy handlowi). Mechanizm znajduje szerokie zastosowane – np. poszczególni handlowcy mogą otrzymywać tygodniowe raporty sprzedaży w swoich rejonach.)

o   dostęp do raportów w przeglądarce internetowej – e-BI (Narzędzie e-BI pozwala przeglądać oraz modyfikować raporty i analizy za pośrednictwem przeglądarki internetowej – co jest wygodnym narzędziem pracy dla osób często przebywających poza biurem. Informacje mogą być udostępniane pracownikom firmy, ale także klientom czy dostawcom.)

możliwość przeglądania raportów na urządzeniu mobilnym

 

 • najważniejszym etapem inwestycji jest stworzenie i uruchomienie platformy B2B. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest automatyczna wymiana danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów handlowych. Dzięki temu do absolutnego minimum będzie ograniczona konieczność kontaktów biznesowych (e-maile, telefony, faxy, spotkania), ponieważ mnóstwo danych będzie stale dostępnych dla innego kontrahenta, współpracującego w systemie B2B. Innowacyjność tego narzędzia IT polega m.in. na:

o  usprawnieniu komunikacji biznesowej – dokładnie przebiegu jej transakcji (polega to na ujednoliceniu i użyciu łatwego medium, jakim jest internet)

o  mobilnym dostępie z wielu lokalizacji – w dobie internetu najprostszy i przystępny jest interfejs przeglądarki WWW, które wykorzystują systemy B2B,

o  ograniczeniu kosztów – przede wszystkim odnosi się to do etapów zawierania transakcji, jakie zachodzą w momencie korzystania z zwyczajowego modelu działalności gospodarczej, gdyż:

 • transakcje elektroniczne niwelują granice geograficzne, co zmniejsza koszty związane z komunikacją, koszty pocztowe oraz mogą rozszerzyć rynek o klientów zagranicznych,
 • korzystanie z platformy B2B ogranicza koszty nawiązywania nowych kontakt ów i jednocześnie poprawia organizację wymiany handlowej,
 • systemy B2B bez problemu mogą zastąpić dotychczasowe formy kontaktu występujące pomiędzy partnerami handlowymi takie, jak: rozmowy telefoniczne, bezpośrednie spotkania czy ogłoszenia prasowe.

o  usprawnieniu działu handlowego i wykorzystywaniu nowych kanałów komunikacji z partnerami biznesowymi,

o  zautomatyzowanym procesie zamawiania, który umożliwia lepsze zarządzanie produktami (stanami magazynowymi), a co za tym idzie skróceniu ulegnie czas dostawy i możliwość zamawiania on-line.

Technologie proekologiczne w ramach inwestycji

Należy opisać czy i w jaki sposób projekt uwzględnia kwestie ekologiczne – czy przewiduje się wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych lub instalacji technicznych optymalizujących efektywność energetyczną systemu informatycznego i zwiększające bezpieczeństwo ekologiczne inwestycji? W przypadku gdy projekt przewiduje zastosowanie takich technologii, należy opisać i w miarę możliwości oszacować w formie liczbowej przewagi planowanych do wdrożenia rozwiązań względem standardowych rozwiązań stosowanych na rynku.

Rozwiązania o których mowa powyżej mogą dotyczyć w szczególności wydajności energetycznej sprzętu informatycznego, optymalizacji zasobów IT, technologii stosowanych w systemach zasilania (podstawowego i awaryjnego) i chłodzenia, wtórnego wykorzystania ciepła itp.

Należy opisać, czy przewidywane efekty ekologiczne zastosowania technologii, o których mowa powyżej, są możliwe do zmierzenia i oszacowania, oraz czy i w jaki sposób przewiduje się monitorowanie tych mierzalnych paramentów w toku działalności gospodarczej po zakończeniu realizacji projektu.

Opis:

W ramach inwestycji kwestie ekologiczne nie zostały brane pod uwagę jako priorytety. Pomimo tego, fakt automatycznej wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi partnerów handlowych przyczyni się do bardzo znacznej redukcji tradycyjnych form komunikacji. Z tego względu ograniczone zostanie zużycie papieru na tradycyjną korespondencję (głównie listy i faxy), a dodatkowo wiele dokumentów biznesowych (zapytań ofertowych, ofert, cenników, itd.) będzie wykorzystywanych wyłącznie w wersji elektronicznej. Z tego powodu omawiana inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na ekologię.

Technologie podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych, eliminacja papierowego obiegu dokumentacji

Należy wskazać czy w ramach realizacji projektu nastąpi wdrożenie technologii podpisu elektronicznego lub elektronicznej wymiany danych. W przypadku, gdy przewiduje się wdrożenie któregoś z ww. typów technologii, należy je opisać oraz przedstawić sposób ich wdrożenia, sposób i zakres ich stosowania w ramach rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B automatyzującego procesy biznesowe pomiędzy współpracującymi przedsiębiorcami. W szczególności należy określić:

–        czy technologie te są ustandaryzowane (np. bezpieczny podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym i EDIFACT);

–        w jakim stopniu są technologiami skalowalnymi (np. pozwalającymi na ich zastosowanie w kolejnych procesach biznesowych, przy zmiennej liczbie użytkowników systemu i obsługiwanych operacji gospodarczych, w relacjach z kolejnymi przedsiębiorcami, w komunikacji z innymi systemami informatycznymi itp.);

–        procesy biznesowe, w których technologie te znajda zastosowanie.

Należy wskazać (oszacować) w jakim stopniu wdrożenie systemu B2B z zastosowaniem tego typu technologii, przyczyni się do eliminacji obiegu dokumentacji w formie papierowej w procesach biznesowych, w których te technologie znajdą zastosowanie.

Opis:

W ramach projektu nastąpi wdrożenie systemu EDI (Elektronicznej Wymiany Danych), które ma na celu zastąpienie   tradycyjną (półautomatyczną) komunikację pomiędzy partnerami biznesowymi z wykorzystaniem listów, e-maili, faksów i telefonów. Dokumenty papierowe, zostaną zastąpione odpowiednikami elektronicznymi. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania na poziomie przedsiębiorstwa Wnioskodawcy standardu EDI dokumenty wystawione w aplikacji wystawcy przetworzone przez translator EDIFACT i odpowiednio zabezpieczone będą mogły być przesłane do wskazanego uczestnika systemu, gdzie ponownie odszyfrowane przez translator umieszczone zostaną w aplikacji odbiorcy komunikatu. Rozwiązanie powyższe stanowi innowację wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w relacji z otoczeniem (tj. procesy zewnętrzne przedsiębiorstwo – partner biznesowy). Wdrożenie elektronicznej wymiany danych   prowadzi do eliminacji w papierowego obiegu dokumentów. Przedmiotem elektronicznej wymiany danych będą elektroniczne wersje dokumentów obecnie przesyłanych tradycyjnie lub drukowanych z poczty e-mail. Rozwiązane to gwarantuje niezawodność oraz maksymalnie krótki czas dostarczenia dokumentów, przy jednoczesnym zachowaniu poufność, której nie oferuje tradycyjna komunikacja. Odebrany komunikat będzie bowiem możliwy do odczytania jedynie przez osoby posiadające stosowny poziom dostępu.

Usługi elektroniczne automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service (oprogramowanie jako usługa)

W przypadku gdy projekt przewiduje wdrożenie co najmniej jednej usługi elektronicznej automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service świadczonej przez Wnioskodawcę na rzecz przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesy typu B2B, należy opisać wszystkie takie usługi. Należy uzasadnić popyt na takie usługi (w nawiązaniu do punktu 10 Biznes Planu) oraz określić (wykazać) stopień zaawansowania danej usługi.

Planowana do wdrożenia usługa elektroniczna automatycznego przetwarzania danych lub w formule Software-as-a-Service będzie uznana za zaawansowaną jeśli łącznie:

– przedmiot usługi wykracza poza wymianę danych, dostęp do bazy danych, obsługę relacji handlowych lub dostęp do narzędzi koordynujących współpracę między przedsiębiorcami;

– wnioskodawca przedstawi opis uzasadniający poziom zaawansowania usługi poprzez wskazanie cech szczególnych charakteryzujących tę usługę, (np. wdrożenie usługi będzie stanowić komercjalizację wyników badań naukowych w zakresie technologii informatycznych, algorytmów i struktur danych, usługa będzie bazować na autorskim know-how lub na unikalnych rozwiązaniach podlegających ochronie własności intelektualnej, usługa będzie oferować niezwykle wysokie poziomy zabezpieczeń danych i gwarantować ponadprzeciętną dostępność, wykazany zostanie znaczny stopień przetworzenia przez system danych wyjściowych o złożonych strukturach względem danych wejściowych przesyłanych przez przedsiębiorców, do których usługa jest skierowana, wykazana zostanie kompleksowość usług Software-as-a-Service w odniesieniu do pełnego zakresu zidentyfikowanych potrzeb przedsiębiorców, do których jest ona skierowana itp.)

Przykładowo przedmiotem zaawansowanych usług elektronicznych może być analiza tzw. dużych danych (big data), wspomaganie (automatyzacja) diagnostyki medycznej lub analiz bio-chemicznych, udostepnienie w formule Software-as-a-Service kompleksowych narzędzi dedykowanych określonym branżom lub profesjom.  

 

Opis:

Nie dotyczy

 

 

 

8. Uzasadnienie dla poniesienia poszczególnych wydatków

Poniżej należy uzasadnić konieczność poniesienia poszczególnych wydatków kwalifikowalnych w powiązaniu z celami projektu. Opis powinien dotyczyć wszystkich wydatków kwalifikowalnych wskazanych w Przebiegu rzeczowo-finansowym we wniosku o dofinansowanie.

W przypadku gdy wniosek o dofinansowanie składany jest przez koordynatora sieci kontrahentów, każdy z opisów powinien odnosić się odrębnie do wydatków Wnioskodawcy (koordynatora) i odrębnie do wydatków uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca. Uzasadnienie liczby i rodzaju dóbr nabywanych w ramach sieci kontrahentów powinno odnosić się do potrzeb poszczególnych uczestników sieci, np. w przypadku wpisania w przebiegu rzeczowo finansowym wydatku, nie dotyczącego Wnioskodawcy, na zakup 10 licencji na oprogramowanie X, należy wskazać w jaki sposób szacowane potrzeby poszczególnych uczestników sieci składają się na łączną sumę 10   licencji na oprogramowanie X.

Należy odnieść się do poszczególnych wydatków, wskazując przeznaczenie danego zakupu i uzasadniając jego niezbędność dla projektu. Opis i uzasadnienie powinny odnosić się również do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatku. Uzasadnienie odnoszące się do liczby i sposobu oszacowania wartości wydatków powinno być przedstawione możliwie szczegółowo i konkretnie, np. poprzez wskazanie odpowiednio:

–  ilości zakupywanych dóbr,

–  wymaganej wydajności / innych istotnych wymagań technicznych zakupywanych elementów infrastruktury informatycznej,

–  pracochłonności usług planowanych do zlecenia firmom zewnętrznym,

–  wstępnej wyceny dóbr/usług dokonanej przez potencjalnych wykonawców/dostawców (nazwy tych przedsiębiorców, wskazana przez nich cena i jej uzasadnienie),

–  raportów lub analiz rynkowych i innych opracowań, wraz miejscem ich publikacji (adresy stron internetowych), na podstawie których została oszacowana wysokość wydatków, itp.

Informacje powinny być przedstawione w sposób klarowny, nie budzący wątpliwości co do zakresu i celowości zaplanowanych działań oraz kwalifikowalności ponoszonych w projekcie wydatków.

W przypadku, gdy projekt nie przewiduje ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii, Wnioskodawca powinien krótko skomentować ten fakt, np.: „Promocja projektu i informacja o udziale finansowym środków budżetu UE w projekcie zostanie przeprowadzona w oparciu o posiadane zasoby (bez ponoszenia dodatkowych kosztów), w sposób opisany w punkcie 5 Biznes Planu”.

1. Przeniesienie prawa własności budynku lub budowli

Należy precyzyjnie wskazać budynki lub budowle zakupywane w ramach projektu. Opis powinien potwierdzać, że nabywana nieruchomość może być używana w określonym celu zgodnym z celami projektu lub określać zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń. Informacje szczegółowe odnośnie budowli lub budynku (np. powierzchnia i rodzaj pomieszczeń w kontekście ich przeznaczenia) powinny potwierdzać, że nieruchomość będzie używana wyłącznie zgodnie z celami projektu.

 

Nie dotyczy

2. Zakup robót i materiałów budowlanych

 

Nie dotyczy

3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych

W ramach tej kategorii zaplanowano zakup:

 

 1. a) Zakup oprogramowania serwerowego (MS Windows Server 2012 Standard ROK (DVD) x64 PL, EN, RUS, CZ ; Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish- dla 6 użytkowników)

b)      bazodanowego Microsoft® SQL Server Standard Edition RUNTIME 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License 1 Client; Microsoft® SQL CAL Runtime 2012 All Lng Embedded Microsoft Volume License 1 License – per User- dla 30 użytkowników wraz z usługą konfiguracji

Oprogramowanie bazodanowe (MS SQL) to narzędzie do zarządzania danymi przedsiębiorstwa,   umożliwiające ich przechowywanie, przetwarzanie oraz wykorzystanie do procesów biznesowych, zapewnia zintegrowane środowisko zarządzania i analizę danych. Będzie ono miało wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność działania systemu.

Konfiguracja oprogramowania bazodanowego SQL wymaga specjalistycznej wiedzy informatycznej, a w szczególności znajomości instalowanego oprogramowania i technicznych parametrów serwera. Prawidłowo skonfigurowana baza danych jest kluczowym elementem decydującym o sprawności procesu wymiany dokumentów elektronicznych pomiędzy systemami informatycznymi.

 

2)      Zakup licencji systemu ERP (CDN XL) – procesy zewnętrzne – BI moduł serwerowy

Obecnie funkcjonujący w firmie system sprostał jedynie wewnętrznej działalności firmy. Dla realizacji zewnętrznych procesów i współpracy z partnerami trzeba rozbudować posiadany system. Rozszerzyć posiadane licencje o moduł Business Intelligence.   Aby móc pracować na platformie automatycznej wymiany danych typu B2B.

Business Intelligence łączy zarządzanie na poziomie strategicznym z zarządzaniem operacyjnym dającym osobom zarządzającym konkretną wiedzę o procesach zachodzących w firmie. Pozwala gromadzić i przetwarzać dane, analizuje i raportuje informacje w nich zawarte, istotne przy podejmowaniu decyzji biznesowych. 

Dzięki wykorzystaniu Business Intelligence przedsiębiorstwa mogą optymalizować swoją działalność, generować większe zyski oraz identyfikować i eliminować wąskie gardła. Stał się on nieodłączną częścią systemów ERP.

Współpracując przy pomocy platformy B2B partnerzy handlowi zmniejszą dotychczasowe koszty kontaktów biznesowych, poprawią efektywność i szybkość dostaw, przyczynią się do obniżenia średniego czasu realizacji zamówień, a dodatkowo nastąpi skrócenie średniego czasu obiegu dokumentów pomiędzy kooperującymi firmami.

       c)

 

3)Zakup licencji B2B opartej na www

Platforma przeznaczona jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw, charakteryzujących się dużą ilością spływających zamówień wszelakimi kanałami sprzedażowymi. Oprogramowanie znacząco podnosi efektywność pracy, eliminuje błędy związane z niepoprawnie przyjętymi zamówieniami. Licencja systemu B2B stanowi podstawową warstwę oprogramowania wdrażanego systemu. Automatyzacja procesów w ramach systemu B2B polegać będzie na automatyzacji wywołania funkcji sprzedaży
i zamówień w systemach partnerów. Realizacja tej funkcji polega na wymianie danych w pakietach
o ustalonym z góry formacie rozpoznawalnym przez oba systemy. Ponieważ w przyszłości istnieje możliwość bezkosztowego podłączenia kolejnych partnerów do systemu celowe jest zastosowanie wystandaryzowanego formatu wymiany danych EDI wg normy ISO 9735. Wymiana danych
w standardzie EDI gwarantuje bezbłędne przekazanie informacji do odbiorcy przetworzonej na format międzynarodowy automatycznie akceptowany przez jego system.

Platforma ta zapewnia:

1) kompleksową obsługę zamówień zewnętrznych składanych przez klientów (wykonanie usługi, dostawa towaru). Obsługa zamówień zewnętrznych składanych przez klientów odbywa się zgodnie
z parametrami, limitami kredytowymi oraz właściwościami zdefiniowanymi w systemie ERP (klient po zalogowaniu otrzymuje dostęp do indywidualnej oferty). Użytkownik w ramach zdefiniowanych uprawnień dostępu do platformy otrzymuje szeroki wachlarz narzędzi:

– wyszukiwanie produktów, usług za pomocą wbudowanego narzędzia

– podgląd całej oferty dostępnej w ramach prowadzonej przez firmę działalności

-podgląd historii transakcji

– weryfikacja transakcji

– obsługa płatności kartą płatniczą itp.

– weryfikacja złożonych i jeszcze nie zrealizowanych zamówień, możliwość dokonywania zmian ilościowych

– wgląd we wszystkie dotychczasowe faktury, w tym informacja o niezapłaconych fakturach i terminie płatności

– łatwy dostęp do informacji o danym kliencie, wspomagający szybkie podejmowanie strategicznych decyzji

2) moduł umożliwia kompleksową obsługę reklamacji, w ujęciu zewnętrznym (klient) jak i wewnętrznym (pracownik). W ramach oferowanego rozwiązania możliwe jest przygotowanie różnych scenariuszy związanych z procesem obsługi zlecenia reklamacyjnego, w zależności od danego przypadku oraz rejestracja czynności będących wynikiem całego procesu. Składanie zleceń odbywa się przez dowolna przeglądarkę www, a następnie odpowiedni dokument jest automatycznie tworzony w systemie klasy ERP i staje się on widoczny dla operatora. W ramach funkcjonalności modułu użytkownik otrzymuje przydatne narzędzia w postaci szerokiej parametryzacji m.in. przypisywanie statusu dla zgłoszenie (przyjęcie, uznanie, realizacja, odrzucenie), a także wyszukiwanie dokumentów, (m.in. nazwa kontrahenta, dokument na podstawie którego przyjęto zgłoszenie, przedmiot i przyczyna). Dzięki temu możliwe jest szybkie odszukanie dokumentów i dotarcie do informacji źródłowej. Proces składania reklamacji przebiegać może dwutorowo:

– zgłoszenie proste – po zalogowaniu się klient może z zakładki wybrać „nowe zgłoszenie” i
w odpowiednim oknie opisać problem

– zgłoszenie rozbudowane – po zalogowaniu się klient wybiera towar, na który chciałby zgłosić reklamację, ma możliwość wyboru punktu do którego odeśle reklamowany towar (jeżeli działalność jest wielodziałowa)

3) obsługę zleceń serwisowych, zgłaszanie serwisu przez klienta lub pracownika firmy, obsługa statusów realizacji, etapów itd.

4) obsługa klientów przez przedstawiciela handlowego (przydzielonego do niego), praca w kontekście konkretnego klienta w ramach posiadanej funkcjonalności ERP – dostęp do pełnej historii dokumentów handlowych oraz płatności

5) obsługa wysyłek przez WWW – śledzenie wysyłek przez klienta, integracja z systemami firm spedycyjnych

6) przesyłanie aktualnych informacji handlowych (nowości, promocje, gazetka)

7) pełna obsługa dokumentów handlowych (WZ, FA, FK, ZAM, i inne), obsługa magazynów (WZ, MM)

 

 

4)Zakup aplikacji umożliwiającej przesyłanie danych z wykorzystaniem standardowych formatów komunikatu EDI wraz z instalacją

 

 

Zakup w/w aplikacji EDI jest niezbędnym wydatkiem realizacji projektu, umożliwiającym implementację w ramach integracji systemów elektroniczną wymianę dokumentów. Zakupiona licencja przyczyni się do automatyzacji wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi. Zagwarantuje szybki przekaz dokumentów związanych z procesami obsługiwanymi przez platformę B2B. Tym samym wpłynie na osiągnięcie następującego celu na poziomie rezultatu: Spadek średnich miesięcznych kosztów prowadzonej działalności, skrócenie średniego czasu obiegu dokumentów pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami oraz celów na poziomie produktu: wdrożenie systemu B2B, ilość partnerów objętych systemem B2B, procesy objęte systemem B2B. W ramach zakupionej usługi zewnętrzni eksperci przeprowadzą prace instalacyjne i konfiguracyjne elementów aplikacji translacyjnej składających się na mechanizm komunikacji w standardzie EDI.

4. Zakup nowych środków trwałych

Zakup serwera wraz z osprzętem serwerowym

 

Serwer w przypadku systemu informatycznego klasy B2B stanowi podstawę prawidłowego funkcjonowania infrastruktury technicznej. W chwili obecnej Wnioskodawca nie posiada urządzenia którego umożliwi sprawne funkcjonowanie platformy B2B planowanej do wdrożenia w ramach realizacji niniejszego projektu, dlatego przewidziano zakup urządzenia. Wydatek jest niezbędny w celu wdrożenia platformy B2B, a tym samym osiągnięcia zakładanych wskaźników.

Przykładowa konfiguracja (parametry minimalne)

HP ProLiant DL380p Gen8 E5-2630 2.3GHz 6-core 2P 16GB-R P420i Hot Plug SFF 460W

HP 300GB 6G SAS 15K rpm SFF (2.5-inch) SC Enterprise 3yr Warranty Hard Drive

HP 8GB 2Rx4 PC3L-10600R-9 Kit (1333MHz) LV Registered (for Gen8)

HP 460W Common Slot Platinum Plus Hot Plug Power Supply Kit – G8

MS Windows Server 2012 Standard ROK (DVD) x64 PL, EN, RUS, CZ

Microsoft OEM Windows Server 2012 CAL 5 User Polish, 1pk

5. Modernizacja aparatury, urządzeń i innych składników wyposażenia infrastruktury informatycznej

Nie dotyczy

6. Nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania

 

 1. Wdrożenie i konfiguracja systemu ERP – CDN XL        

 

Stworzenie systemu   B2B wymaga rozszerzenia wdrożonego systemu ERP (modułów Business Intelligence do obsługi zew. procesów biznesowych) u Wnioskodawcy. W ramach tego wydatku przeprowadzone zostanie wdrożenie oprogramowania wraz z niezbędnymi modułami: budżetowanie, business ScoreCard , CRM , data mining , księgowość , logistyka , produkcja , wizyty i transport. Prawidłowe wdrożenie oprogramowania stanowić będzie podstawę dla platformy B2B, konieczna jest jego odpowiednia konfiguracja, czyli dostosowanie opcji, funkcjonalności i parametrów oprogramowania CDN XL do platformy, która korzystać będzie z bazy danych SQL, będącej podstawą CDN XL. Zakupione moduły będą stanowiły wewnętrzną warstwę tworzonego systemu, dlatego muszą zostać odpowiednio skonfigurowane – tak, aby były w pełni kompatybilne z platformą wymiany danych. Wdrożenie i konfiguracja modułu ERP-CDN XL przeprowadzone zostanie przez firmę zewnętrzna przy pełnej współpracy z Wnioskodawcą, co pozwoli na dostosowanie sytemu i spełnianie przez niego wszystkich oczekiwań Wnioskodawcy.

7. Leasing

Nie dotyczy

 

8. Usługi doradcze i eksperckie

 1. Opracowanie analizy przedwdrożeniowej w ramach której zostaną wykonane prace: analiza procesów biznesowych firmy Metall – Expres, przygotowanie projektu konfiguracji innowacyjnego systemu B2B oraz opracowanie założeń funkcjonalnych platformy B2B wraz z wdrożeniem zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem – CDN XL

 

Celem usługi jest zapewnienie gwarancji osiągnięcia i utrzymania rezultatów projektu. Analiza przedwdrożeniowa jest standardowym i ważnym   działaniem. Ma na celu zapoznanie się konsultantów zewnętrznych z funkcjonowaniem, specyfiką   przedsiębiorstwa, oraz jego potrzebami i oczekiwaniami odnośnie wprowadzanego systemu. W ramach tej analizy skonstruowana zostanie mapa procesów realizowanych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów realizowanych w relacjach z partnerami biznesowymi, które są objęte projektem, ich umiejscowienie w strukturze działalności, dotychczasowe i docelowe sposoby realizacji, wzajemne powiązania i zależności. Efektem prac na etapie analizy przedwdrożeniowej będzie koncepcja funkcjonalna projektowanego systemu B2B.

 

 

 1. Doradztwa techniczno – informatycznego podczas uruchomienia platformy B2B w tym audyt bezpieczeństwa

 

Z uwagi na wprowadzenie nowych rozwiązań informatycznych (platforma wymiany danych) oraz złożoność realizowanych procesów biznesowych przy uruchamianiu systemu niezbędne jest zapewnienie wsparcia dla pracowników firmy , na temat używania i wykorzystania funkcji systemu B2B oraz zagwarantuje nadzór techniczny nad prawidłowym użytkowaniem narzędzi informatycznych. Ostatnim etapem w realizacji projektu jest przeprowadzenie audytu, pozwalającego na weryfikacje funkcjonalności platformy wymiany danych oraz bezpieczeństwa przesyłanych, przetwarzanych i przechowywanych na serwerze informacji. Działanie to będzie polegać na przetestowaniu w praktyce wprowadzonych rozwiązań, sprawdzeniu bezpieczeństwa systemu oraz jego funkcjonalności. Próbie zostanie poddana także automatyzacja wymiany danych między podmiotami, w celu ujawnienie jakichkolwiek wad czy niedociągnięć programistycznych wdrożonego narzędzia, które nie zostały wykryte podczas wcześniejszych etapów.

 

 1. Zakup usługi doradczej – wdrożenie platformy B2B polegającej na dostosowaniu, konfiguracji oraz testach działania

W ramach niniejszego wydatku m.in. moduł do zarządzania obiegiem dokumentów.   Ponadto w ramach prac programistycznych w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów stworzone zostaną elektroniczne wersje odpowiednich dokumentów będących odpowiednikami używanych obecnie dokumentów w wersji tradycyjnej (m.in. zamówienie, oferta), zapewniona zostanie zgodność formatów eksportu/importu danych ze standardem EDI-XML w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych. Funkcjonalność projektowanej aplikacji umożliwi archiwizację tworzonych dokumentów w wersji elektronicznej. Wydatek kolejny niezbędny – testy działania wrożonej platformy B2B – z uwagi na fakt, żezakupione rozwiązania informatyczne składające się na rozbudowany system informatyczny klasy B2B muszą zostać poddane serii testów i walidacji w oparciu o symulację potencjalnych zdarzeń gospodarczych. Celem usługi będzie usunięcie błędów i uchwycenie ewentualnych wyjątków wymagających szczególnej obsługi pojawiających się na etapie testowania stworzonego systemu.

9. Ekspertyzy, analizy przygotowawcze i usługi doradcze związane z przygotowaniem realizacji projektu

W przypadku wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy wskazać datę poniesienia konkretnego wydatku. Ponadto należy wskazać w jaki sposób ekspertyzy, analizy lub usługi doradcze zostały wykorzystane do przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami a także w jaki sposób ich wyniki zostaną spożytkowane podczas realizacji projektu; czy są jakieś wnioski, rekomendacje lub opracowania, które zostały odrzucone lub pominięte w ramach przygotowania projektu?

 

 

10. Promocja projektu (w tym informacja o udziale finansowym środków UE)

Koszty związane z kampanią informacyjną Wnioskodawca pokryje ze środków własnych i nie będzie ubiegał się o ich refundację. Miejsce realizacji projektu   zostanie oznaczone odpowiednimi symbolami PO IG oraz informacją o współfinansowaniu realizacji projektu ze środków UE oraz budżetu państwa w ramach PO IG 8.2.

11. Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego

Zabezpieczenie realizacji umowy o dofinansowanie oraz koszty prowadzenia rachunku bankowego zostaną pokryte ze środków własnych Wnioskodawcy.

12. Szkolenia specjalistyczne

Szkolenie specjalistyczne dla pracowników zaangażowanych przy realizacji projektu
i późniejszej obsługi wdrożonego systemu Metall – Expres z obsługi platformy

Wdrożony w ramach projektu system B2B wymaga niezbędnej wiedzy know – how. Zostanie ona przekazana w ramach specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez konsultantów firmy wdrażającej oprogramowanie. Szkoleniami objęci zostaną   pracownicy- Wnioskodawcy, którzy są bezpośrednio zaangażowanych w obsługę procesów biznesowych realizowanych w ramach wdrożonego systemu B2B. Szkolenia te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania platformy i wdrożonego systemu.

Szkolenia obejmą   następujący zakres:

– prezentacja budowy systemu, omówienie elementów składowych, sposobu funkcjonowania, celów wdrożenia i korzyści

– omówienie poszczególnych funkcjonalności, prezentacja na przykładach sposobów realizacji procesów – porównanie dotychczasowych oraz nowych metod realizacji procesów

– praktyczna nauka korzystania z systemu, wywoływania funkcji, tworzenia/przesyłania dokumentów, reakcji na komunikaty – na rzeczywistych przykładach z codziennej pracy uczestników

– przeprowadzenie egzaminu z umiejętności praktycznych

 

10. Relacje B2B

Przedsiębiorcy, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B

Należy określić typ, lub wskazać konkretnych przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B (w drugim przypadku obok nazwy konkretnego przedsiębiorcy należy wskazać kraj, a dla podmiotów polskich – również województwo, w którym znajduje, się siedziba/miejsce zamieszkania przedsiębiorcy). Należy przedstawić informacje na temat przedsiębiorców współpracujących z Wnioskodawcą obecnie oraz tych, którzy zostaną włączeni do współpracy (i objęci systemem B2B) w trakcie realizacji projektu.

Nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach, co do których Wnioskodawca nie ma mocno uzasadnionych przesłanek, iż podejmą oni z Wnioskodawca współpracę w oparciu o planowane do wdrożenia rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B. W szczególności nie należy umieszczać informacji o przedsiębiorcach wykreślonych z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej (np. KRS, CEiDG).

W odniesieniu do wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów, należy wskazać uczestników sieci kontrahentów, których dotyczy projekt, a którym nie zostanie przekazane wsparcie (nie wymienionych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie), jeśli tacy występują.

Opis:

System B2B zbudowany w ramach projektu skierowany będzie do 2 firm, odbiorców współpracujących z Wnioskodawcą:

-JARD s.c ul. Ottona 2 37- 100 Łańcut, Polska, województwo podkarpackie

-Zakład Produkcyjny „Piast” Stanisław Kardyś ul. Wiktora 19, 36-100 Kolbuszowa, Polska, województwo podkarpackie

Relacje biznesowe z przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B

W odniesieniu do projektów nie dotyczących sieci kontrahentów należy przedstawić:

−  opis relacji biznesowych pomiędzy Wnioskodawcą a przedsiębiorcami, do których skierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, w szczególności scharakteryzować procesy biznesowe łączące Wnioskodawcę z tymi przedsiębiorcami;

−  krótką historię współpracy – w przypadku gdy projekt dotyczy w części lub w całości obecnych partnerów biznesowych Wnioskodawcy;

−  opis zmian zakresu i sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a współpracującymi przedsiębiorcami po wdrożeniu systemu B2B, w tym jakie procesy biznesowe będą przedmiotem automatyzacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce przebiegać będzie realizacja tak zautomatyzowanych procesów biznesowych?

W odniesieniu do wniosku składanego przez koordynatora sieci kontrahentów, należy przedstawić:

−  charakterystykę działalności gospodarczej prowadzonej przez uczestników sieci innych niż Wnioskodawca i procesów biznesowych realizowanych dotychczas w ramach sieci, zgodną z warunkami i zakresem współpracy zawartym w umowie współpracy, której kopia stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie;

−  charakterystykę zadań koordynatora sieci kontrahentów, zgodną z właściwą dokumentacją, której kopia stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie (należy opisać, w jaki sposób załączniki do wniosku o dofinansowanie dokumentują pełnienie roli koordynatora sieci kontrahentów);

−  opis sposobu realizacji procesów biznesowych realizowanych w ramach sieci kontrahentów po wdrożeniu systemu B2B, w tym: jakie procesy biznesowe będą przedmiotem automatyzacji wewnątrz systemu B2B i jak w praktyce przebiegać będzie realizacja tak zautomatyzowanych procesów biznesowych?

Opisy odnoszące się do uczestników sieci kontrahentów innych niż Wnioskodawca, powinny dotyczyć wszystkich uczestników sieci tj. przedsiębiorców wskazanych w punkcie 15 wniosku o dofinansowanie oraz tych uczestników sieci, którym nie zostanie przekazane wsparcie (jeśli tacy występują).

Opis:

Zakres i formy współpracy odbywają się na podstawie Ogólnych warunków sprzedaży, które obowiązują u Wnioskodawcy.   Wnioskodawca działa w oparciu o normy krajowe i europejskie. Ogólne warunki sprzedaży określają ceny i warunki płatności aczkolwiek są one jedynie tylko ogólnie określone, przy podpisywaniu umowy sprzedaży są dokładniej określone. Wnioskodawca określił także zasady własności towarów, realizację dostaw, zapisy odnośnie jakości towarów a także ich zwrotu i reklamacji. Ogólne warunki sprzedaży stanowią podstawę do podpisania umowy, w której określone są zasady współpracy z poszczególnymi kontrahentami.

Typowe procesy realizowane przez firmę Metall – Expres we współpracy z partnerem to: sprzedaż, zamówienia i ofertowanie.

Przedmiotem współpracy między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi jest sprzedaż, składanie ofert . Dodatkowo umowa reguluje wzajemne prawa i obowiązki Stron Umowy. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Planowany zakres współpracy pomiędzy podmiotami współpracującymi nie ulegnie zmianie. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmiana formy przepływu informacji pomiędzy firmami – procesy biznesowe będą obsługiwane przez system B2B.

Zgodność projektu z potrzebami przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B:

−  zdefiniowanie potrzeb przedsiębiorców, do których kierowane jest rozwiązanie elektronicznego biznesu typu B2B, uzasadniających wdrożenie tego rozwiązania;

−  oszacowanie i uzasadnienie oczekiwanego wzrostu efektywności realizacji procesów biznesowych (odpowiedź musi uwzględniać kontekst obecnej i przewidywanej intensywności zdarzeń gospodarczych);

−  analiza oczekiwanych korzyści biznesowych wynikających z realizacji projektu.

Opis:

Potrzeby partnerów biznesowych uzasadniające ich udział w projekcie:

-zapewnienie poprzez platformę dostępu do informacji dotyczących zamówień, sprzedaży, wystawionych faktur, jak również aktualnej oferty/ceny;

-zapewnienie funkcjonowania potrzebnych informacji w trybie ciągłym, tzn. dostępność danych 24 godz. na dobę w ciągu 7 dni tygodnia;

-automatyzacja prac oraz minimalizacja ryzyka powstawania błędów w toku wykonywania operacji, usprawnienie sposobu przetwarzania transakcji biznesowych, ograniczenie pomyłek, szybszą reakcję na ewentualne problemy;

-potrzeba ograniczenia opóźnień w przesyłaniu dokumentacji w tradycyjny sposób (wysyłanie faktur/faktur korygujących pocztą, awizowanie zamówień);

-eliminacja konieczności ręcznego wprowadzania towarów i faktur do systemu informatycznego.

 

Wdrożenie systemu B2B przyczyni się do skrócenia czasu i obniżki kosztów związanych z przygotowaniem i wysyłaniem dokumentów, które w podejściu standardowym, czy też półautomatycznym obejmują: wydruk, sporządzenie kopii papierowych, koszt kopert i znaczków, opłaty telefoniczne/faksowe. Wymiana dokumentów bezpośrednio między aplikacjami systemów informatycznych Wnioskodawcy i partnerów biznesowych/odbiorców wyeliminuje powyższe działania, oraz pomyłki powstające przy ręcznym wprowadzaniu danych z klawiatury.

 

Właściwie pracujący system B2B umożliwi istotne skrócenie cyklu obiegu dokumentów. Pozwoli to na szybszy obieg dokumentów handlowych, które w perspektywie będą miały wpływ na przyspieszenie obiegu pieniądza oraz uwolnienie kapitału obrotowego.

Obok ewidentnych oszczędności wynikających z wdrożenia systemu B2B, najważniejszą zaletą systemu będzie zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Związane z tym korzyści strategiczne polegają na poprawie efektywności procesów, umocnieniu relacji rynkowych oraz wzmocnieniu związków Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi/odbiorcami. Do pozostałych korzyści można zaliczyć zwiększenie produktywności personelu (tj. pracownicy zarówno Wnioskodawcy jak i partnerów biznesowych/odbiorców oszczędzą czas i będą mogli być lepiej wykorzystani w codziennych zadaniach powierzonych im przez pracodawców).

 

Korzyści partnerów biznesowych wynikające z ich udziału w projekcie:

-oszczędność czasu i kosztów związanych z czekaniem/potwierdzaniem informacji;

-ograniczona zostanie liczba dokumentów, które zostają dołączone do przesyłki;

-dostęp w czasie rzeczywistym do informacji na temat rozrachunków finansowych;

 

 

Z poważaniem