Projekty UE

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2017 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

UPCAST OY, Kuparitie 10, 28330, PORI, FINLAND

 

Informacja

 


Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.06.2017 r. dokonana została zmiana ogłoszenia opublikowanego w bazie konkurencyjności pod nr 1036488, a obejmującego „Dostawę linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017

Zmieniono termin składania w ten sposób, że wydłużono go do dnia 05.07.2017 r. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Metall-Expres spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, w terminie do dnia 05 lipca 2017 r., do godz. 10.00

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017 – nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. Godz. 10.05” oraz opatrzy kopertę pieczą adresową Wykonawcy.

Poniżej publikujemy zmienioną treść zapytania ofertowego Znak sprawy 1/05/2017.

 

Zapytanie-wersja-jednolita

Zmiana-zapytania

 


Metall-Expres informuje, że w dniu 30.05.2017 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące Dostawy linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe i specyfilacja warunków realizacji zamówienia

Załącznik nr2 – opis przedmiotu zamówienia

Umowa sprzedaży

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej