Projekty UE

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 05.07.2017 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył:

UPCAST OY, Kuparitie 10, 28330, PORI, FINLAND

 

Informacja

 


Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 28.06.2017 r. dokonana została zmiana ogłoszenia opublikowanego w bazie konkurencyjności pod nr 1036488, a obejmującego „Dostawę linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017

Zmieniono termin składania w ten sposób, że wydłużono go do dnia 05.07.2017 r. Oferty należy składać w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Metall-Expres spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów, w terminie do dnia 05 lipca 2017 r., do godz. 10.00

Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. ZiS, która będzie posiadać następujące oznaczenia: „Dostawa linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” Znak sprawy 1/05/2017 – nie otwierać przed dniem 05.07.2017 r. Godz. 10.05” oraz opatrzy kopertę pieczą adresową Wykonawcy.

Poniżej publikujemy zmienioną treść zapytania ofertowego Znak sprawy 1/05/2017.

 

Zapytanie-wersja-jednolita

Zmiana-zapytania

 


Metall-Expres informuje, że w dniu 30.05.2017 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące Dostawy linii technologicznej do produkcji drutów z miedzi beztlenowej oraz niskostopowej wytwarzanych w procesie ciągłego odlewania wraz z instalacją oraz uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: Wdrożenie technologii produkcji drutu z miedzi beztlenowej” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja:

 

Formularz ofertowy

Zapytanie ofertowe i specyfilacja warunków realizacji zamówienia

Załącznik nr2 – opis przedmiotu zamówienia

Umowa sprzedaży

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

 


FE_POIR_poziom_pl

 

Ogłoszenie

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 30.03.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

Dostawy i uruchomienia kompletnej linii technologicznej do procesu ciągłego wyciskania i ciągnienia prętów miedzianych prostokątnych, profilowych, okrągłych i kwadratowych, dla METALL-EXPRES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 14, 35-234 Rzeszów” w ramach projektu pod nazwą: „Wdrożenie technologii produkcji profili miedzianych” w ramach Poddziałania 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne Programu Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja.

 

Formularz-oferty

Oświadczenie-grupa-kapitałowa

Oświadczenie-o-braku-podstw-do-wykluczenia

Projekt-umowy

Przedmiot-zamowienia

Zapytanie

 


 

logo-na-strone

 

Zarząd Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 18.05.2018 r. Nasza Firma rozpoczęła postępowania dotyczące:

Postępowanie dotyczy prac badawczo-rozwojowych obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi ” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Zamawiający w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego nie posiada statusu Beneficjenta. Jest Wnioskodawcą. Realizacja przedmiotowego zamówienia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy projekt Zamawiającego uzyska dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 pt. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.)

 

Zapraszamy do składania ofert. Poniżej do pobrania dokumentacja.

 

Formularz-oferty-zał-nr-1

Oświadczenie-o-braku-podstw-do-wykluczenia-nr3

Oświadczenie-o-przynależnosci-do-grupy-kapitałowej-nr4

Oświadczenie-zał-nr-2

Umowa-zał-nr-5

Zapytanie-ofertowe

Informacja

 


logo-na-strone

 

Rzeszów dnia 29.05.2018 r.

Znak: 1/05/2018

Dot:

„Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi ” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw.”

INFORMACJA

 

Metall-Expres Sp. z o.o. informuje, że w dniu 29.05.2018 r.,  po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu pn. „Prace badawczo-rozwojowe obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe w ramach projektu pt. „Technologia topienia, odtleniania i odlewania ciągłego  odpadów i złomów miedzi ” w ramach konkursu 1.1.1/2018 – „Szybka ścieżka” dla małych i średnich przedsiębiorstw”

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyła w dniu 24.05.2018 r.:

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

35-959 Rzeszów, al. Powstańców 12

Cena oferty: 1 067 845,47 PLN (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści pięć zł. 47/100)